PRISIJUNGIMAS

El.paštas:
Slaptažodis:
Naujo vartotojo registracija
Pamiršote slaptažodį?

GAMINTOJAI

Forumas
PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS EASTMEDIA.LT TAISYKLĖS
 1. 1.

  Sutarties dalykas

  1. 1.1.

   Ši sutartis nustato Pardavėjo (UAB "East Media", į.k. 300883788, adresas Viršuliškių g. 31, Vilnius LT-05105, Lietuva) ir Pirkėjo (fizinio arba juridinio asmens, ketinančio įsigyti prekes EASTMEDIA.lt portale adresu www.eastmedia.lt) teises, pareigas ir atsakomybės sąlygas.

  2. 1.2.

   Šia sutartimi Pirkėjas įsipareigoja nusipirkti iš Pardavėjo elektroninės parduotuvės prekes, kurių pasirinkimą patvirtino, paspaudęs pirkinio apmokėjimo mygtuką, t.y. priimti jam atsiųstas prekes, ir sumokėti Pardavėjui jo elektroninėje parduotuvėje nurodytą prekių kainą ir prekių pristatymo išlaidas (jeigu yra).

  3. 1.3.

   Pardavėjas įsipareigoja per jo elektroninės parduotuvės internetiniame tinklapyje nustatytą terminą pristatyti Pirkėjui jo pasirinktas prekes.

  4. 1.4.

   Prekių pavadinimai, aprašymai, pagrindinės savybės, kainos (įskaitant mokesčius), apmokėjimo tvarka, pristatymo terminai bei išlaidos yra nurodytos Pardavėjo elektroninės parduotuvės Interneto tinklapyje ir yra prieinami Pirkėjui prieš patvirtinant prekių pirkimą.

  5. 1.5.

   Visos sudarytos sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

 2. 2.

  Šalių teisės ir pareigos

  1. 2.1.

   Pirkėjas įsipareigoja

   1. 2.1.1.

    Pilnai atsiskaityti su Pardavėju pagal nustatytą pirkimo – pardavimo tvarką.

   2. 2.1.2.

    Priimti apmokėtas prekes pagal nustatytą pirkimo – pardavimo bei pristatymo tvarką.

   3. 2.1.3.

    Pirkėjui atsisakius priimti prekes iš anksto suderintu laiku, jis privalo apmokėti pakartotiną prekių pristatymą.

   4. 2.1.4.

    Neperduoti prisijungimo prie Pardavėjo Internetinės parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims.

   5. 2.1.5.

    Praradus ar įtariant praradus prisijungimo duomenis, nedelsiant susisiekti su Pardavėjo klientų aptarnavimo centru.

   6. 2.1.6.

    Nevykdyti Pardavėjo atžvilgiu jokios neteisėtos veiklos.

   7. 2.1.7.

    Besąlygiškai laikytis šios sutarties nuostatų.

  2. 2.2.

   Pirkėjo teisės

   1. 2.2.1.

    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai laikydamasis šios sutarties nuostatų.

   2. 2.2.2.

    Pirkėjas turi teisę susigražinti sumokėtus pinigus, pranešus apie šį ketinimą Pardavėjui raštu, bet ne vėliau kaip per 48 valandas po užsakymo suformavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. Šiuo atveju, užsakymo kaina yra pilnai kompensuojama.

   3. 2.2.3.

    Pirkėjui raštu pranešus Pardavėjui apie ketinimą atšaukti užsakymą vėliau nei per 48 valandas po užsakymo suformavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kompensuojama tik užsakytų prekių kaina, atskaičiavus šių prekių pristatymo bei šio užsakymo apdorojimo kaštus.

   4. 2.2.4.

    Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties (pristatytų prekių), pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui ne vėliau, kaip per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Aukščiau nurodytą teisę Pirkėjas turi tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė.

  3. 2.3.

   Pardavėjas įsipareigoja

   1. 2.3.1.

    Suteikti Pirkėjui visas sąlygas naudotis Pardavėjo elektronine parduotuve.

   2. 2.3.2.

    Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį, kuris nurodytas Pardavėjo elektroninės parduotuvės Interneto tinklapyje.

   3. 2.3.3.

    Pardavėjas negalėdamas pateikti Pirkėjui jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius analogiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visus už prekę sumokėtus pinigus.

  4. 2.4.

   Pardavėjo teisės

   1. 2.4.1.

    Pardavėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo apriboti arba visai panaikinti Pirkėjo prisijungimo prie Pardavėjo elektroninės parduotuvės galimybę, įtarus Pirkėją vykdant, ar bandant vykdyti veiksmus, galinčius pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės veiklai.

   2. 2.4.2.

    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo, laikinai sustabdyti arba visai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.

   3. 2.4.3.

    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šios sutarties nuostatas, taip pat kitas esmines pardavimo sąlygas, kiek tai nesusiję su jau pradėtais vykdyti Pirkėjo užsakymais.

 3. 3.

  Prekių pristatymas

  1. 3.1.

   Prekes Pirkejui pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

  2. 3.2.

   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

  3. 3.3.

   Prekės priėmimo-perdavimo momentu, Pirkėjui pastebėjus prekės sugadinimo požymius (įskėlimus, įdaužymus, įbrėžimus ir pan.), Pirkėjas privalo tai atžymėti prekių pristatymo važtaraštyje bei surašyti laisvos formos pristatytos prekės pažeidimo aktą.

  4. 3.4.

   Pirkėjui pasirašius pristatytos prekės pristatymo važtaraštyje ir nenurodžius papildomų pastabų, laikoma, kad prekė buvo pristatyta tvarkinga.

  5. 3.5.

   Prekė laikoma priimta Pirkėjo, jeigu Pirkėjas pasirašė sąskaitoje-faktūroje.

 4. 4.

  Garantinis aptarnavimas

  1. 4.1.

   Kiekvienos konkrečios prekės garantinio ar pogarantinio aptarnavimo sąlygos, terminai bei garantinio aptarnavimo įgaliotieji atstovai yra nustatomi tos prekės gamintojo arba gamintojo atstovo, ir yra išdėstyti prie kiekvienos prekės pridėtuose garantiją patvirtinančiuose dokumentuose.

 5. 5.

  Prekės grąžinimo, užsakymo panaikinimo salygos

  1. 5.1.

   Prekių grąžinimo procedūra vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

  2. 5.2.

   Pirkėjas nusprendęs grąžinti prekę, privalo užpildyti prekės grąžinimo formą, esančią Pardavėjo puslapyje.

  3. 5.3.

   Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir atitinkamai supakuota. Prekės pakuotė turi būti originali, švari ir tvarkinga.

  4. 5.4.

   Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti prekę, jei grąžinama prekė neatitinka bent vienos šios sutarties 5.3. punkte nurodytų savybių.

  5. 5.5.

   Grąžinamą prekę Pirkėjas grąžina savo sąskaita, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės netinkamos kokybės.

  6. 5.6.

   Nekokybiškos prekės grąžinimo atveju, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui keitimui analogišką prekę arba kompensuoti sumokėtą prekės kainą, neįskaitant transporto išlaidų, atskaičiavus 5% nuo sumos. Už grąžintiną sumą Pirkėjas turi teisę pasirinkti kitą jam patinkančią prekę, esančią Pardavėjo parduodamų prekių sąrašuose arba pasirinkti lėšų grąžinimą į jo nurodytą sąskaitą Lietuvos bankuose.

 6. 6.

  Atsakomybė

  1. 6.1.

   Pirkėjas yra visapusiškai atsakingas už registracijos formoje, esančioje Pardavėjo Interneto tinklapyje, pateiktų duomenų teisingumą bei tikslumą.

  2. 6.2.

   Pirkėjas pilnai atsako už savo kontaktinių duomenų registracijos formoje savalaikį keitimą.

  3. 6.3.

   Įsiaiškinus, kad Pirkėjas nurodė neteisingus savo duomenis, visa atsakomybė už atsiradusias pasekmes tenka Pirkėjui.

  4. 6.4.

   Pirkėjas pilnai atsako už visus veiksmus, kuriuos jis atlieka Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

  5. 6.5.

   Pirkėjas pilnai atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą.

  6. 6.6.

   Visą atsakomybę už trečiųjų asmenų naudojimąsi Pirkėjo prisijungimo duomenimis prisiima Pirkėjas.

  7. 6.7.

   Pirkėjui praradus ir laiku nepranešus apie prisijungimo duomenų praradimą, už galimas pasekmes pilnai atsako Pirkėjas.

  8. 6.8.

   Pardavėjas neatsako už teikiamos informacijos tikslumą trečiųjų asmenų internetiniuose tinklalapiuose, net jei nuorodos į šiuos tinklapius buvo paskelbtos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

 7. 7.

  Informacijos siuntimas

  1. 7.1.

   Visą su šia sutartimi susijusią informaciją, Pardavėjas siunčia Pirkėjo registracinėje formoje nurodytu elektroniniu pašto adresu.

  2. 7.2.

   Laiškas laikomas įteiktu Pirkėjui, kai tik yra išsiųstas Pirkėjo registracinėje formoje nurodytu elektroniniu pašto adresu.

  3. 7.3.

   Esant klausimams, pranešimams, prašymams ir pan., Pirkėjas privalo užpildyti atitinkamą susisiekimo su klientų aptarnavimo skyriumi formą, kurią gali rasti Pardavėjo elektroninės parduotuvės svetainėje.

 8. 8.

  Kitos sutarties sąlygos

  1. 8.1.

   Visu šios sutarties vykdymo metu sutarties šalims atskleista informacija apie šią sutartį sudariusių šalių veiklą yra konfidenciali. Šalys įsipareigoja neatskleisti jiems žinomos konfidencialios informacijos.

  2. 8.2.

   Ši sutartis įsigalioja nuo momento kai Pirkėjas uždeda varnelę šalia užrašo "Aš sutinku su EASTMEDIA.lt pirkimo – pardavimo taisyklėmis" ir paspaudžia klavišą "Tęsti" ir galioja iki to momento, kai Pirkėjas pasirašo priėmimo-perdavimo važtaraštį atsiimant iš kurjerio prekes.

  3. 8.3.

   Visi šios sutarties priedai ir papildomi susitarimai yra šios sutarties neatskiriamos dalys

  4. 8.4.

   Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis susirašinėjant. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai per du mėnesius nuo derybų ar susirašinėjimo pradžios, ginčas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  5. 8.5.

   Šios sutarties nuostatos yra suderintos su taisyklėmis “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos ryšio priemonėmis”, kurios patvirtintos LR ūkio ministro 2001-07-11 įsakymu Nr. 226.

Paskutinis pasikeitimas: 2009-08-10